Roztrzygniecie przetargu wyznaczonego na 6.06.2017 r. (Podstrefa Prudnik)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 r.r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 6 czerwca 2017 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 0,5693 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie prudnickim, Gminie Prudnik, miejscowość Prudnik, obręb ewidencyjny Nr 0114 Prudnik, arkusz mapy 1, składającą się z działek gruntu o nr 2884/46 o pow. 0,2998 ha (grunty orne RIVa) i nr 2885/46 o pow. 0,2695 ha (grunty orne RIVa – 0,2637 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0058 ha), będącą własnością Gminy Prudnik, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer OP1P/00036116/3 znajdującą się w Podstrefie Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” („Nieruchomość”) na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

FURNIKA sp. z o.o. sp. k.

z/s w Prudniku

W dniu 19.06.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1521/VIII/2017 wyraziła zgodę na wybór FURNIKA sp. z o.o. sp. k. z/s w Prudniku jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Prudnik.

Partnerzy