Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 27.06.2017 r. (podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 27 czerwca 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

UFI Filters Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa

Uchwałą nr 1526/VIII/17 z dnia 3 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy UFI Filters Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

 

Partnerzy