Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.06.2017 r. (podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 21 czerwca 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Leszno uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

IMOLA sp. z o.o. z/s w Lesznie.
ul. Miernicza 4, 64-100 Leszno

Uchwałą Nr 1523/VIII/17 z dnia 03.07.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy IMOLA sp. z o.o. ul. Miernicza 4, 64-100 Leszno, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Leszno.

Partnerzy