Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na 12.07.2017 r (podstrefa Nowa Ruda)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 12.07.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 12.07.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego (okres użytkowania do 05.12.2089 r.) nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 2,6180 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie m. Nowa Ruda, miejscowości Nowa Ruda – Słupiec, obręb 0007, 7-Słupiec, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nowa Ruda, do której prawo użytkowania wieczystego posiada WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działki gruntu nr 4 (tereny przemysłowe – Ba – 2,6180 ha), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie, prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00024592/6 („Nieruchomość”) na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
MM Logistyka sp. z .o.o. z/s w Krośnie
(adres: ul. Bieszczadzka 31, 38-400 Krosno)

W dniu 18.07.2017 Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1532/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki MM Logistyka sp. z .o.o. z/s w Krośnie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nowa Ruda.

Partnerzy