Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 4 sierpnia 2017 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość o łącznej powierzchni 4,5408 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, miejscowości Dzierżoniów, obręb nr 0005 Zachód, na terenie Podstrefy Dzierżoniów WSSE „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o nr: 46/1 o pow. 0,0584 ha, 47/6 o pow. 0,5577 ha, 47/7 o pow. 0,5040 ha, 49/4 o pow. 0,0039 ha, 49/5 o pow. 0,0138 ha, 51/2 o pow. 0,0738 ha, 52/2 o pow. 1,7641 ha, 54/2 o pow. 0,1247 ha, 55/5 o pow. 1,4404 ha, na której części posadowiona jest hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalno-techniczną o łącznej powierzchni użytkowej 5.946,94 m2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1D/00043613/5, („Nieruchomość”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 11.500.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 466” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i płatne jest do dnia 28.08.2017 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Pozostała cena nabycia Nieruchomości będzie płatna w trzech równych ratach w terminach i na zasadach określonych w Specyfikacji.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa (Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLIV/425/06 z dnia 23 października 2006 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r., nr 275, poz. 4173), Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P4 – tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.
 8. W odniesieniu do niezabudowanej części Nieruchomości, prawo pierwokupu przysługuje Gminie M. Dzierżoniów, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 9. Część hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-techniczną (moduł hali nr IV), o łącznej powierzchni 1455,06 m2 (w tym powierzchnia hali – 1.166,86 m2, część biurowa – 144,33 m2, część socjalna – 143,87 m2) wraz z 13 przynależnymi miejscami parkingowymi, która posadowiona jest na Nieruchomości, objęta jest umową najmu obowiązującą do dnia 30.09.2021 r.
 10. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015r. poz. 2081).
 11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 12. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 28.08.2017 r. do godz. 15:30; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 29.08.2017 r. o godz. 11:00.
 15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty