Korekta treści zaproszenia do składania ofert dotyczących wykonania audytu podatkowego z dnia 01.08.2017 roku

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

– wykonanie audytu podatkowego w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. obejmującego zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2014-2016,
– wykonanie audytu podatkowego w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. obejmującego zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2014-2016.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na wykonanie audytu podatkowego dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK spółka z o.o.”, należy przesłać pocztą na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do 11 sierpnia 2017 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel), (decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki). Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. O wyborze oferty Spółka powiadomi wybrany podmiot pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

Wybór oferty przez Zarząd Spółki nastąpi do dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

1. Wykonanie audytu podatkowego obejmującego zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2014-2016. Badaniem będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:
– momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym w szczególności dla transakcji, w których podatnik jest nabywcą,
– stawek w podatku,
– prawidłowości określania podstawy opodatkowania,
– możliwości odliczenia podatku naliczonego,
– wysokości odliczenia podatku naliczonego,
– momentu odliczenia podatku naliczonego,
– błędów formalnych, które skutkują brakiem prawa do odliczenia.

2. Wykonanie audytu podatkowego obejmującego zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2014-2016. Badaniem będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:

– weryfikacji transakcji i zdarzeń gospodarczych występujących w Spółce oraz weryfikacji wystawianych i przyjmowanych dokumentów źródłowych (faktur, rachunków i innych dowodów dokumentujących te zdarzenia), pod kątem poprawności ich kwalifikacji na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), za każdy badany rok,
– weryfikacji metodologii ustalania podstawy opodatkowania za wybrany rok objęty przeglądem.

Informację o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu 74 664 91 64 do dnia 11 sierpnia 2017 roku.

3. Zakończenia badania poprzez przedłożenie raportu z audytu do dnia 13 października 2017 roku.
Zewnętrzny audyt finansowy zagadnień wymienionych w pkt 1 i 2 należy przeprowadzić w oparciu o procedury i standardy przeprowadzania audytu finansowego sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu oraz ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem:
– ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
– ustawy z 29.08.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2016, poz. 1047 z późn. zm..),
– ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.),
– ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2017, poz. 1888 z późn. zm.),
– oraz innych ustaw podatkowych obowiązujących w zakresie rozliczeń podatkowych.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU
Audyt należy przeprowadzić:
– w siedzibie Zamawiającego; ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
– potwierdzenie uprawnień podmiotu audytorskiego do wykonywania czynności rewizji finansowej (badania sprawozdań finansowych),
– informację o ubezpieczeniu podmiotu audytorskiego od ryzyka zawodowego,
– wskazanie osób przeprowadzających audyt finansowy z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień do świadczenia tego rodzaju usług,
– termin wykonania usługi,
– cenę netto i brutto za wykonania usługi w zakresie wymienionym w powyższym pkt 1 i 2.
– dokumenty potwierdzające doświadczenie przeprowadzenia badań w podmiotach o podobnym profilu działalności.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY złożonej na niniejsze zapytanie o ocenę: 80 % cena, 10 % termin, 10 % doświadczenie.

Z usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa o przeprowadzenie audytu finansowego według wzajemnie uzgodnionej treści.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Partnerzy