Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 17.08.2017 r. (Podstrefa Śrem)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, iż Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Uchwałą nr 1546/VIII/17 w dniu 24.08.2017 r. zatwierdziła negatywny wynik przetargu, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 5,0111 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie śremskim, Gminie Śrem, miejscowości Śrem, obręb ewidencyjny 0007, Śrem, arkusz mapy 31, składającą się z działek gruntu o nr: 2458/4 o pow. 0,4336 ha (RIVa), 2458/12 o pow. 2,1754 ha (RIIIb, RIVa), 2458/13 o pow. 2,4021 ha (RIIIb, RIVa), będącą własnością Gminy Śrem, dla której Sąd Rejonowy w Śremie (IV Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer PO1M/00002082/3, znajdującą się w Podstrefie Śrem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza, do którego to przetargu odbyły się kwalifikacje w dniu 11 sierpnia 2017 r., podczas których Komisja stwierdziła, że nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do przetargu, a zatem żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do Przetargu.

Wobec powyższego cześć jawna przetargu nie odbyła się, przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym i zamknięty z chwilą podpisania uchwały nr 1546/VIII/17 z dnia 24.08.2017 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o.

Partnerzy