Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.08.2017 r. (Podstrefa Jarocin)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 21 sierpnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jarocin uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.


Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Polżywność sp. z o.o.
ul. Pirenejska 2C
01-493 Warszawa

Uchwałą nr 1548/VIII/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Polżywność sp. z o.o., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jarocin.

Partnerzy