Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 23.08.2017 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23.08.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 23.08.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 0,9577 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb nr 0004 Bolesławiec-4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działki gruntu nr 67/53 o pow. 0,9577 ha (grunty orne RIIIb – 0,7292 ha, RIVa – 0,1447 ha, RV – 0,0838 ha), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
ODRAPAK LOGISTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Władysława Łokietka 9/2,
59-700 Bolesławiec

W dniu 31.08.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1550/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki ODRAPAK LOGISTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

Partnerzy