Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 29.08.2017 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 29 sierpnia 2017 r., mającego na celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST-PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość o łącznej powierzchni 4,5408 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, miejscowości Dzierżoniów, obręb nr 0005 Zachód, na terenie Podstrefy Dzierżoniów WSSE „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu o nr: 46/1 o pow. 0,0584 ha, 47/6 o pow. 0,5577 ha, 47/7 o pow. 0,5040 ha, 49/4 o pow. 0,0039 ha, 49/5 o pow. 0,0138 ha, 51/2 o pow. 0,0738 ha, 52/2 o pow. 1,7641 ha, 54/2 o pow. 0,1247 ha, 55/5 o pow. 1,4404 ha, na której części posadowiona jest hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalno-techniczną o łącznej powierzchni użytkowej 5.946,94 m2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1D/00043613/5 („Nieruchomość”).

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

RUPF ATG Casting Poland Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

Uchwałą nr 1551/VIII/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu łącznego, wyraziła zgodę na wybór firmy RUPF ATG Casting Poland Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty