Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 3 października 2017 r. (Podstrefa Ząbkowice Śląskie)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późń. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 3,5908 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, gminie Ząbkowice Śląskie, miejscowości Ząbkowice Śląskie, obręb 0003 Sadlno, AM 14, składająca się z działki gruntu nr 30/2 (grunty orne RIIIb – 1,9913 ha, grunty orne RIVa – 1,5995 ha), będąca własnością Gminy Ząbkowice Śląskie, znajdująca się w Podstrefie Ząbkowice Śląskie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1Z/00041169/2 („ Nieruchomość”).
  Na Nieruchomości ustanowiono na rzecz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o.o., nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony, w związku z posadowieniem na Nieruchomości sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza elektroenergetycznego.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 974.543,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 470” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 97.454,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 30/100) i płatne jest do dnia 28.11.2017 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z Uchwałą Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie, Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem F1.4P1 dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.
 7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081).
 8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 9. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godz. 15:30; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 04.12.2017 r. o godz. 11:00.
 12. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1010). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK”
  sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

 

Partnerzy