Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 5.10.2017 r. (Podstrefa Szprotawa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 5 października 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 5 października 2017 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 6,00 ha, położoną w województwie lubuskim, powiecie żagańskim, gminie Szprotawa, miejscowości Wiechlice, obrębie ewidencyjnym 081007_5.0017 Wiechlice, składającą się z działek gruntu nr 280/158 o powierzchni 1,7798 ha (Tr – tereny różne), nr 548/2 o powierzchni 0,5000 ha (Tr – tereny różne), nr 548/3 o powierzchni 1,7201 ha (Tr – tereny różne), nr 548/4 o powierzchni 0,3516 ha (Tr – tereny różne), 280/205 o powierzchni 1,6485 ha (Tr – tereny różne), stanowiącą własność Gminy Szprotawa, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1G/00053766/1, znajdującej się w Podstrefie Szprotawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość) na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
NORD Systemy Napędowe sp. z o.o. z/s w Szprotawie

W dniu 11.10.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1560/VIII/2017 wyraziła zgodę na wybór NORD Systemy Napędowe sp. z o.o. z/s w Szprotawie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Szprotawa.

 

Partnerzy