Roztrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 11.10.2017 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 11.10.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 11.10.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,4363 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie Miejskiej Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb nr 0004 Bolesławiec-4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 67/52 o pow. 0,4363 ha (grunty orne RIVa – 0,4311 ha, RV – 0,0052 ha), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
BFZ sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
59-700 Bolesławiec

W dniu 11.10.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1563/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki BFZ sp. z o.o. nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”
w Podstrefie Bolesławiec.

 

Partnerzy