Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 26.10.2017 r. (Podstrefa Żarów )

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 26.10.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 26.10.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,0 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie Żarów, miejscowości Żarów, obręb nr 0001 Żarów, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Żarów, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działek gruntu nr 1009 o pow. 0,98 ha (grunty orne RIIIa-0,63 ha, RIIIb- 0,30 ha, RIV- 0,05 ha), nr 1010 o pow. 0,10 ha (grunty orne RIIIa- 0,10 ha), nr 1011 o pow. 0,92 ha (grunty orne RIIIa – 0,41 ha, RIIIb – 0,39 ha, RIVb- 0,12 ha), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00079083/5, („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Dongsung Poland sp. z o.o. z/s w Żarowie
ul. Tarnawska 3, 58-130 Żarów

W dniu 31.10.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1570/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki Dongsung Poland sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Żarów.

Partnerzy