Roztrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 27.11.2017 r. (Podstrefa Wałbrzych)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 27.11.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 27.11.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2429 ha, położoną w położoną w województwie dolnośląskim, powiecie M. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, obręb ewidencyjny 026501_1.0008, Poniatów Nr 8, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Wałbrzych, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 92/18 o powierzchni 0,2429 ha (Bp – 0,2429 ha ) dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00089745/0 („ Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Z uwagi na fakt, iż w przetargu brak było ofert spełniających warunki określone
w zaproszeniu do przetargu, żaden oferent nie został przez komisję zakwalifikowany do części niejawnej przetargu i część niejawna przetargu nie odbyła się.

Uchwałą nr 1583/VII/17 z dnia 2.12.2017 r. Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. zatwierdziła negatywny wynik przetargu.

Partnerzy