Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 07.12.2017 (Podstrefa Rawicz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 7 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Rawicz uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Moya PR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000640283)
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Uchwałą Nr 1589/VIII/17 z dnia 11.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Moya PR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000640283), ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Rawicz.
W związku z dokonaniem wpisu w dniu 11.12.2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmieniającym nazwę Oferenta, tj. Moya PR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000640283) na Hengst Filter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000640283) oraz iż Oferent od dnia 11.12.2017 r. działa pod nazwą Hengst Filter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialności, i powyższa zmiana jest skuteczna z chwilą wpisu do KRS (art. 255 § 1 ksh), podmiotem Zezwolenia będzie Oferent działający od dnia 11.12.2017 r. pod nazwą Hengst Filter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Partnerzy