Roztrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 04.12.2017 r. (Podstrefa Ząbkowice Śląskie)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 4 grudnia 2017 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 3,5908 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, gminie Ząbkowice Śląskie, miejsc. Ząbkowice Śląskie, Obręb 3 Sadlno, arkusz mapy 14, składającą się z działki gruntu nr 30/2 (grunty orne RIIIB, RIVa), będącą własnością Gminy Ząbkowice Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer SW1Z/00041169/2, znajdującą się w Podstrefie Ząbkowice Śląskie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” („Nieruchomość”) na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
BAUD Polska sp. z o.o. z/s w Ząbkowicach Śląskich.

W dniu 11.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1588/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór BAUD Polska sp. z o.o. z/s w Ząbkowicach Śląskich jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Ząbkowice Śląskie.

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty