Zaproszenie do uczestnictwa przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 19.12.2017 (Podstrefa Wałbrzych)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,2429 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie M. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, obręb ewidencyjny 026501_1.0008, Poniatów Nr 8, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Wałbrzych, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 92/18 o powierzchni 0,2429 ha (Bp – 0,2429 ha ) dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00089745/0 („ Nieruchomość”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 145.740,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 488” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 14.574,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) i płatne jest do dnia 10.01.2018 r. do godziny 900 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Orkana – Jachimowicza w Wałbrzychu, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/90/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225 z dnia 20 listopada 2004 r. pod pozycją 3489 Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w w/w planie symbolem A.3 P/U, tj. teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjno- usługową.
 7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 10.01.2018 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 10.01.2018 r. o godz. 10:00.
 10. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 11. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Miastu Wałbrzych, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 12. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy