Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 15.12.2017 r. (Podstrefa Skarbimierz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 15.12.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 15.12.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną), składającą się z działki gruntu nr 184/94 o pow. 3,2023 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, miejscowości Skarbimierz-Osiedle, obręb nr 0160 Skarbimierz-Osiedle, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Skarbimierz, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1B/00048539/7 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Poligal Polska sp. z o.o. z/s w Katowicach
ul. Staromiejska 13A, 40-013 Katowice

W dniu 20.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1596/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki Poligal Polska sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Skarbimierz.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty