Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym z dnia 28 grudnia 2017 roku (Podstrefa Świdnica)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Gminy Miasto Świdnica oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz. 1490)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), pod zabudowę jako tereny aktywizacji gospodarczej.

 1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 5,7171 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie M. Świdnica, miejscowości Świdnica, Obręb
  Nr 0001-Osiedle Młodych, arkusz mapy 4, składająca się z działek ewidencyjnych: nr 51 o powierzchni 2,6216 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), nr 1113/7 o powierzchni 2,8036 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb), obie znajdujące się w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, oraz nr 1113/1 o powierzchni 0,2919 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb) usytuowana poza obszarem Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, spełniająca rolę pomocniczą do obszaru strefy ekonomicznej, będących własnością Gminy M. Świdnica, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy,
  V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00020752/8, („Nieruchomość”).
 2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.973.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto. Oferowana cena nabycia Nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto plus VAT.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 491” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 4. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 297.300,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) i płatne jest do dnia 22.02.2018 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 245 poz. 4315, z dnia 30 listopada 2011 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w w/w planie symbolem 1P, tj. tereny aktywności gospodarczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Część działki nr 51 w nieznacznej części oznaczona jest symbolem KS jako tereny parkingu terenowego i miejsc postojowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Dodatkowo część działki nr 1113/7 objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej „K” chronionego krajobrazu, w obrębie której obowiązują wymogi konserwatorskie:
  a) ustala się wymóg dostosowania wysokości, skali i formy nowej zabudowy w sposób nie przesłaniający historycznej sylwety miasta,
  b) nie dopuszcza się lokalizacji konstrukcji wieżowych, lokalizacji masztów i innych dużych urządzeń kolidujących z krajobrazem kulturowym,
  c) nie dopuszcza się stosowania wyróżniającej się na tle sylwety miasta kolorystyki dachów, ustala się stosowanie kolorystyki dachów utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości.
 6. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 7. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 01.03.2018 r. o godz. 10:00.
 9. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Prezydent Miasta Świdnicy mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 11. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 1490 z późn. zm.).
 12. Prawo pierwokupu przysługuje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282) w odniesieniu do działek ewidencyjnych nr 51 oraz nr 1113/7. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 13. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia – Trwające.

 

Partnerzy