Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 27.12.2017 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 27.12.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 27.12.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 0,7498 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie Dzierżoniów, miejsc. Dzierżoniów, obręb 0005 Zachód, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Dzierżoniów, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się
z działki gruntu nr 35/5 (łąki trwałe ŁIII), dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1D/00048793/5 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Connectors Poland sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie

(adres: ul. Parkowa 9, 58-200 Dzierżoniów)

W dniu 29.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1608/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki Connectors Poland sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy