Roztrzygniecie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 10.01.2018 r. (Podstrefa Wałbrzych)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu, wyznaczonego na dzień 10 stycznia 2018 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2429 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie M. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, obręb ewidencyjny 026501_1.0008, Poniatów Nr 8, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Wałbrzych, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 92/18 o powierzchni 0,2429 ha (Bp – 0,2429 ha) dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00089745/0 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Przemysława Biernaczyk i Kamila Miłosz,
wspólników spółki cywilnej pod nazwą
AUTOCOMPLEX spółka cywilna z/s w Wałbrzychu.

W dniu 17.01.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 1613/VII/18 wyraziła zgodę na wybór Przemysława Biernaczyk i Kamila Miłosz, wspólników spółki cywilnej pod nazwą AUTOCOMPLEX spółka cywilna z/s w Wałbrzychu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy