Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 06.02.2018 r. (Podstrefa Oława)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 6 lutego 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Oława uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Uchwałą Nr 1626/VIII/18 z dnia 09.02.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława.

Partnerzy