Obsługa prawna spółki – rozstrzygnięcie II Etapu

Obsługa prawna spółki – rozstrzygnięcie:

Informujemy, że po przeprowadzeniu negocjacji wybrana została oferta Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Obsługa prawna spółki – oferty zakwalifikowane do negocjacji:

Informujemy, że spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie opublikowane dnia 24 stycznia 2018 r., do etapu negocjacji wybrane zostały następujące kancelarie:

 1. Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy sp.p.,
 2. Fides Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piórkowska – Frątczak,
 3. Kancelaria Radców Prawnych Maciej Skrzypek,
 4. Kancelaria Adwokacka Aleksandra Supruniuk,
 5. Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Latos,
 6. Kancelaria Adwokacka Kamil Fatyga,
 7. Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Buch,
 8. Kancelaria Radcy Prawnego A. Daraż & Doradcy,
 9. Kancelaria Radców Prawnych Dragun Pietkiewicz s.c.

 

Zaproszenie do Składania ofert:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej spółki.

Szczegółowe warunki zaproszenia znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert: 7 lutego 2018 r., godz. 16:00.

Odpowiedzi na pytania:

  • Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany warunków zaproszenia do składania ofert, poprzez usunięcie wymogu posiadania siedziby lub stałego biura w województwie dolnośląskim (pkt V. 3 zaproszenia)?
  • Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany warunku wskazanego w punkcie V.3. zaproszenia.
  • Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający jest w stanie określić w jakim łącznym wymiarze godzinowym w miesiącu korzysta/planuje korzystać z usług prawnych świadczonych przez oferenta?
  • Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić łącznego wymiaru godzinowego usług w miesiącu. Zdecydowana część usług obejmować będzie reprezentację przed sądami, głównie w sprawach o zapłatę. W takim przypadku wymiar czasu pracy kancelarii w dużej mierze zależeć będzie od ilości spraw i organizacji pracy.
  • Pytanie Nr 3: Czy Zamawiający jest w stanie określić przybliżony czas trwania spotkania organizacyjnego odbywającego się w siedzibie Zamawiającego?
  • Odpowiedź: Czas trwania spotkania organizacyjnego nie powinien przekroczyć 2 godzin. W początkowym okresie obsługi spotkanie może trwać dłużej, z uwagi na konieczność zorganizowania współpracy oraz przekazanie większej ilości spraw, niż będzie przekazywane już w toku współpracy.
  • Pytanie Nr 4: Czy czas trwania spotkania organizacyjnego odbywającego się w siedzibie Zamawiającego wlicza się w wymiar godzinowy wsparcia wewnętrznej obsługi prawnej (średnio 10 godzin tygodniowo)?
  • Odpowiedź: Przedmiotem spotkanie organizacyjnego będzie w szczególności: przekazanie nowych spraw, raport o stanie spraw trwających i zakończonych, inne bieżące kwestie organizacyjne. Spotkanie nie należy do zakresu „wewnętrznej obsługi prawnej” wskazanej w punkcie I.4 zaproszenia, a zatem nie jest wliczane do wskazanych średnio 10 godzin.
  • Pytanie Nr 5: Czy są Państwo w stanie określić średniomiesięczną ilość wszczynanych postępowań sadowych, w których Zamawiający jest stroną bądź uczestnikiem?
  • Odpowiedź: W obszarze windykacji na chwilę obecną Zamawiający ma do przekazania ok. 20 spraw, wszystkie o zapłatę, na łączną wartość należności głównej ok. 600.000 zł. Po skierowaniu tego pakietu do etapu sądowego, Zamawiający przewiduje w obszarze windykacji średnio ok. 5 spraw do wszczęcia miesięcznie. W innych obszarach (w szczególności w zakresie, w jakim spółka jest stroną pozwaną) wszczynanych jest kilka do kilkunastu spraw rocznie.
  • Pytanie Nr 6: Czy są Państwo w stanie określić średniomiesięczną ilość informacji i opinii prawnych jaka jest sporządzana na użytek Spółki?
  • Odpowiedź: Bazując na danych z ostatnich lat, średniomiesięczna ilość informacji i opinii prawnych sporządzanych na użytek Zamawiającego przez kancelarię świadczącą obsługę stałą nie przekraczała liczby pięciu.
  • Pytanie Nr 7: Czy oferent będzie mógł w § 2 ust. 4 umowy wskazać dwie osoby odpowiedzialne za realizację umowy (spełniające warunki, o których mowa w pkt V ust. 5 Zaproszenia)?
  • Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania większej ilości osób. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający wskazuje, że nie jest jego wymogiem, aby jedynie „osoba odpowiedzialna” wykonywała czynności obsługi prawnej. „Osoba odpowiedzialna” ma być osobą zarządzającą kontraktem ze strony kancelarii i odpowiedzialną wobec Zamawiającego za jego realizację, a zatem w szczególności koordynatorem pracy prawników kancelarii dla Zamawiającego, osobą do kontaktu, przyjmowania spraw, przejmowania dokumentów itp.
  • Pytanie Nr 8: Czy przy wskazywaniu portfolio Klientów wymagane jest przedłożenie listów referencyjnych?
  • Odpowiedź: Przedłożenie listów referencyjnych nie jest wymogiem koniecznym. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przedłożenie referencji może wpłynąć pozytywnie na ocenę oferty.
  • Pytanie Nr 9: Czy dobrze rozumiemy, że przedstawienie propozycji wynagrodzenia ma mieć miejsce dopiero podczas negocjacji z wybranymi oferentami?
  • Odpowiedź: Tak, oferta cenowa ma być przedstawiona dopiero w toku negocjacji.
  • Pytanie Nr 10: Czy są Państwo w stanie określić orientacyjną wartość przedmiotu sporu w sprawach będących przedmiotem postępowania sądowego?
  • Odpowiedź: Rozpiętość wartości przedmiotu sporu w poszczególnych sprawach jest znaczna i sięga od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę przedmiot działalności Zamawiającego należy się liczyć z koniecznością prowadzenia sprawy o wartości przedmiotu sporu znacznie przekraczającej milion złotych.
  • Pytanie Nr 11: Czy są Państwo w stanie określić jakiego typu postępowania sądowe przeważają (sądowe o zapłatę, rejestrowe, administracyjne, etc.)?
  • Odpowiedź: Bazując na strukturze rodzajów spraw z ostatnich trzech lat Zamawiający jest w stanie podać w przybliżeniu, że sprawy o zapłatę stanową ok. 70 – 80 % spraw. W pozostałym zakresie występują głównie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestrowe, upadłościowe, o opłaty planistyczne i adiacenckie.
  • Pytanie Nr 12: Czy ryczałtowe wynagrodzenie podstawowe może zostać określone jako iloczyn liczby godzin świadczenia usługi i stawki godzinowej?
  • Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje, że ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne będzie podane kwotowo i nie będzie odnosić się do liczby godzin, które kancelaria przeznaczy na świadczenie obsługi, liczby spraw ani jakichkolwiek innych parametrów zadaniowych czy czasowych.
  • Pytanie Nr 13: Czy ofertę może złożyć Konsorcjum składającej się z 2-3 Kancelarii (Adwokat/Radca Prawny)?
  • Odpowiedź: Co do zasady zaproszenie skonstruowane jest w ten sposób, że nie przewiduje udziału w postępowaniu konsorcjów, chyba że mają one postać spółki cywilnej lub osobowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w postępowaniu może uczestniczyć kancelaria indywidualna i w żaden sposób nie wyklucza się jej współpracy z inną kancelarią na etapie wykonywania umowy. Zamawiający wyżej oceni oferty, w których z góry będą podane dane takich współpracowników, a nie jedynie informacja o zamiarze korzystania z nich.
  • Pytanie Nr 14: Czy wewnętrzna obsługa prawna spółki ma mieć charakter stałych dyżurów np. 2 dni po 5h?
  • Odpowiedź: Wsparcie wewnętrznej obsługi prawnej spółki (punkt I.4) dotyczy sytuacji, gdy z uwagi na nieobecność któregoś z prawników wewnętrznych lub z uwagi na tymczasowy przyrost pracy wymagana jest dodatkowa pomoc dla wewnętrznej obsługi prawnej. Stąd też w zaproszeniu użyto sformułowania „średnio 10 godzin tygodniowo”: w niektórych tygodniach wsparcie takie może być niepotrzebne, w innych będzie wymagane w wymiarze większym niż 10 godzin. Nie jest intencją Zamawiającego ustalać sztywno dyżury kancelarii, będzie to działanie ad hoc, uzgadniane z kancelarią z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Pytanie Nr 15: Czy za dyżury może odpowiadać więcej nić jeden prawnik, czy musi być jedna osoba wyznaczona do Państwa obsługi?
  • Odpowiedź: Za pomoc przy wewnętrznej obsłudze mogą odpowiadać różne osoby. Zamawiający zastrzega jednak, że powinien być to ograniczony krąg osób nie zmieniających się zbyt często.
  • Pytanie Nr 16: Par. 7 Umowy mówi o wypowiedzeniu, lecz sama Umowa nie przewiduje terminu wypowiedzenia? Czy termin wypowiedzenia będzie przewidziany?
  • Odpowiedź: Umowa nie przewiduje wypowiedzenia, niemniej może ono nastąpić w przypadkach wskazanych w przepisach prawa (np. w Kodeksie cywilnym). W takim wypadku termin określają właściwe przepisy.
  • Pytanie Nr 17: Zgodnie z § 6 ust. 2 Umowy w przypadku upływu rocznego terminu, a także w przypadku rozwiązania umowy przed upływem rocznego terminu, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dalszego reprezentowania Zleceniodawcy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dodatkowego. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy maksymalna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego i dodatkowego w stosunku rocznym nie może przekroczyć 200.000 zł. Czy w związku z powyższym wynagrodzenie dodatkowe (§ 4 Umowy), które stanie się należne wykonawcy dopiero po upływie rocznego okresu świadczenia usługi (np. po tym okresie zostaną zasądzone koszty zastępstwa prawnego), wliczać się będzie do ww. limitu obowiązującego w pierwszym roku świadczenia usługi, czy też limit ten po upływie roku obowiązywania umowy liczony będzie od nowa?
  • Odpowiedź: Podana w § 3 ust. 5 Umowy kwota 200.000 zł dotyczy wynagrodzenia łącznego w stosunku rocznym, a nie w stosunku do całości umowy. Przykładowo, jeżeli umowa zostanie zawarta dnia 1 marca 2018 r., na okres roku, to w wymienionym okresie łączne wynagrodzenie Kancelarii nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł netto. Począwszy od dnia 1 marca 2019 r. limit ten biegnie na nowo.
  • Pytanie Nr 18: Czy możliwe będzie doprecyzowanie poprzez enumeratywne wskazanie w umowie przesłanek, na podstawie których Zamawiający jednostronnie będzie uprawniony do zwolnienia Zleceniobiorcy z obowiązku dalszego reprezentowania Zamawiającego? Jest to istotna kwestia, gdyż przy obecnym brzmieniu tej klauzuli Zamawiający będzie mógł jednostronnie decydować o odebraniu Zleceniobiorcy możliwości uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.
  • Odpowiedź: Nie przewiduje się takiej modyfikacji umowy. Proszę wziąć pod uwagę, że wprowadzenie do umowy postanowienia § 6 ust. 2 dowodzi, że Zamawiający preferuje zasadę kontynuacji w prowadzonych postępowaniach. Co do zasady zatem Zamawiający nie planuje „odbierania” spraw, jednak biorąc pod uwagę szczególną relację mocodawca – pełnomocnik, chce mieć taką możliwość.
  • Pytanie Nr 19: Czy możliwe będą sytuacje wycofania przez Zamawiającego sprawy z obsługi Zleceniobiorcy w toku postępowania sądowo-egzekucyjnego przed upływem okresu obowiązywania Umowy?
  • Odpowiedź: Taka sytuacja zawsze jest możliwa, jednak należy ją traktować jako wyjątek.
  • Pytanie Nr 20: Proszę o informację w jakim okresie, licząc od terminu wymagalności roszczenia, sprawy będą przekazywane do obsługi Zleceniobiorcy?
  • Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować takiej informacji. Wynika ona pośrednio z odpowiedzi na następne pytanie.
  • Pytanie Nr 21: Czy Zamawiający przed przekazaniem sprawy do Zleceniobiorcy podejmuje jakiekolwiek działania zmierzające do wyegzekwowania należności (monity, wezwania do zapłaty itp.)?
  • Odpowiedź: Tak, zamawiający podejmuje wewnętrzną procedurę windykacyjną. W stosunku do części dłużników ogranicza się to jedynie do wezwania do zapłaty (po bezskutecznym upływie terminu sprawa jest kierowana do kancelarii). W stosunku do innych kontrahentów Zamawiający podejmuje próbę miękkiej windykacji a sprawę przekazuje kancelarii w ostateczności.
  • Pytanie Nr 22: Czy możliwe byłoby wskazanie w umowie ważnych powodów, na podstawie których może dojść do jej wypowiedzenia? Jest to istotne biorąc pod uwagę brak terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie w takiej sytuacji będzie wywoływało skutki (w postaci wygaśnięcia zobowiązania) w chwili, gdy dojdzie do adresata w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią.
  • Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania.
  • Pytanie Nr 23: Czy biorąc pod uwagę, iż rozwiązanie umowy jest skutkiem jej wcześniejszego wypowiedzenia, możliwe byłoby usunięcie w § 7 ust. 1 Umowy wyrazu „rozwiązanie”? Przy obecnym brzmieniu tej klauzuli konieczne będzie złożenie dwóch oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. o wypowiedzeniu umowy, a następnie po dojściu tego oświadczenia do adresata o jej rozwiązaniu.
  • Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się z taką interpretacją. Słowo „rozwiązanie” ma obejmować swym zakresem w szczególności przypadki, gdy Kodeks cywilny nie posługuje się pojęciem „wypowiedzenia”, w tym również rozwiązanie za porozumieniem stron. Z istoty „wypowiedzenie” wywołuje skutek z chwilą, gdy dojdzie do adresata w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią albo po upływie określonego czasu od tej chwili, z własnej mocy i nie wymaga potwierdzenia dodatkowym oświadczeniem. Nie jest intencją Zamawiającego modyfikacja tej zasady, pomijając dyskusyjność dopuszczalności modyfikacji tej zasady w drodze umowy.

 

Osoby do kontaktu ze strony zamawiającego:

Maciej Wójcik
Dyrektor Departamentu Organizacyjno- Prawnego, Radca prawny
tel. 74 664 91 67, kom. 695 004 757,
e-mail:

Robert Płaza
Radca prawny
tel. 74 664 91 61, kom. 609 050 922,
e-mail:

 

Partnerzy