Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 19.02.2018 r. (Podstrefa Oleśnica)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 19 lutego 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Oleśnica uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
ROM sp. z o.o.
ul. Wileńska 15
56-400 Oleśnica

Uchwałą Nr 1629/VIII/18 z dnia 28.02.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy ROM sp. z o.o., ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oleśnica.

Partnerzy