Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 6 marca 2018 r. (Podstrefa Oława)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Gminy Oława oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz. 1490)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o powierzchni 6,4276 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejscowości Godzikowice, obręb
  nr 021504_2.0007 Godzikowice, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będąca własnością Gminy Oława, składająca się z działki gruntu nr 472/53 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00040901/2 („ Nieruchomość”). Nieruchomość powstała z podziału działki nr 472/44 zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Oława o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dnia 12 grudnia 2017 r. Podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.892.420,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100) netto plus VAT. Oferowana cena nabycia Nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu pisemnego ograniczonego Nr 496” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 289.242,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 00/100) i płatne jest do dnia 27.04.2018 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Oława Nr XLII/404/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowice, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Oława Nr XLVIII/316/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, Nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem A.1.AG, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: tereny aktywności gospodarczej. Działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej.
 7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.230,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godz. 1530; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 9. Część jawna przetargu i otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. w dniu 10.05.2018 r. o godz. 10:00.
 10. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Wójt Gminy Oława mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 1490 z późn. zm.).
 13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1010). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 14. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty