Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 22 marca 2018 r. (Podstrefa Września)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081, z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465, z późn. zm.) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK ” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 9,9781 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowości Chocicza Mała, obrębie ewidencyjnym 303005_5.306, Chocicza Mała, znajdująca się w na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Września, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , składająca się działek gruntu:
  – nr 22/7 o powierzchni 0,0603 ha (grunty orne: RIIIa – 0,0603 ha), arkusz mapy 6, KW nr PO1F/00044183/0,
  – nr 22/11 o powierzchni 2,2772 ha (grunty orne: RIIIa – 2,0212 ha, RIVa – 0,2560 ha), arkusz mapy 6,
  KW nr PO1F/00044183/0,
  – nr 23/5 o powierzchni 0,4023 ha (W – grunty pod rowami), arkusz mapy 2, KW nr PO1F/00044008/0,
  – nr 27/16 o powierzchni 6,3902 ha (grunty orne: RIIIa – 1,2077 ha, RIIIb – 4,3798 ha, RIVa – 0,8027 ha), arkusz mapy 2,
  KW nr PO1F/00044183/0,
  – nr 39/16 o powierzchni 0,6553 ha (grunty orne: RIIIb – 0,3955 ha, RIVa – 0,2598 ha), arkusz mapy 5,
  KW nr PO1F/00044183/0,
  – nr 50/9 o powierzchni 0,0202 ha (dr – drogi), arkusz mapy 2, KW nr PO1F/00044003/5,
  – nr 50/10 o powierzchni 0,1726 ha (dr – drogi), arkusz mapy 6, KW nr PO1F/00044003/5,
  zwana „Nieruchomością”.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 7.982.480,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus VAT, tj. 80 zł/m2 netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 499 ” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 798.248,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem 00/100) i płatne jest do dnia 13.04.2018 r. do godz. 9:00
  na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r., działki składające się na Nieruchomość przeznaczone są pod tereny produkcyjno-usługowe (P/U).
 7. Na działkach nr 22/7 i nr 22/11 ustanowiono służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 22/9 oraz nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu do granicy z działką nr 22/6, pasem o szerokości 7,00 m, wzdłuż granic działek nr 22/7 i nr 22/11 z działkami nr 22/2 i nr 22/9.
 8. Na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości władnącej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1F/00044183/0 ustanowiono nieodpłatną i bezterminową służebność gruntową na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1F/00046014/9 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
 9. Przez teren Nieruchomości przebiega linia kablowa elektroenergetyczna wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć wodociągowo-kanalizacyjna oraz sieć teletechniczna.
 10. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.).
 11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 12. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 13.04.2018 r. do godz. 900; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 13.04.2018 r. o godz. 11:30.
 15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: a) Gminie Września, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz b) Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 91.) w odniesieniu do działek nr 22/11 oraz nr 27/16. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy