Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 27 marca 2018 r. (Podstrefa Leszno)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, faks: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie miasta Leszna oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm.) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 3,3097 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie m. Leszno, gminie Leszno, miejscowości Leszno, obręb ewidencyjny 306301_1.0005, Zaborowo, składająca się z działek gruntu nr 93/20 o powierzchni 0,4133 ha (RV – grunty orne), nr 93/24 o powierzchni 2,0983 ha (RV – grunty orne o powierzchni 2,0804 ha; Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 0,0179 ha), nr 93/33 o powierzchni 0,7981 ha (RV – grunty orne o powierzchni 0,7461 ha; Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 0,0520 ha), będąca własnością Miasta Leszna i dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1L/00049738/7, znajdująca się w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość).
 3. Część działek nr 93/33; 93/24, 93/20, na ark. m. 131; 133 została wydzierżawiona na okres od dnia 07.12.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. z przeznaczeniem pod składowanie kruszyw, podkładów kolejowych oraz szyn.
 4. Nieruchomość usytuowana jest na terenie zrekultywowanych poletek filtracyjno-irygacyjnych oczyszczalni ścieków w Lesznie.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy Nieruchomości nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu w celu określenia rodzaju gruntu oraz stopnia zagęszczenia występującego w podłożu projektowanych fundamentów zabudowy.
 6. Nabywca Nieruchomości zobowiązany jest do zakończenia zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Nieruchomości, Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej za zwrotem ceny sprzedaży określonej w umowie. Nabywca zobowiązany będzie do przeniesienia prawa własności na rzecz Miasta Leszna i poniesienia kosztów przeniesienia własności. Powyższe prawo odkupu ujawnia się w księdze wieczystej sprzedawanej Nieruchomości.
 7. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.273.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto. Oferowana cena nabycia Nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto. Do ceny nabycia Nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona w trakcie przetargu.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 500” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 9. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 227.300,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) i płatne jest do dnia 22.05.2018 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 10. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja
  i torów PKP w Lesznie, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2006 r. Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 20U/P, tj. o funkcji głównej jako teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 11. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.).
 12. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych.
 13. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 22.05.2018 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 28.05.2018 r. o godz. 10:00.
 16. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 1490).
 18. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Prezydent Miasta Leszno mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 19. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje wyłącznie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 20. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 21. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia – Trwające.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty