Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 13.04.2018 r. (Podstrefa Września)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 13.04.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 13.04.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 9,9781 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowości Chocicza Mała, obrębie ewidencyjnym 303005_5.306, Chocicza Mała, znajdującą się w na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Września, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , składającą się działek gruntu:
– nr 22/7 o powierzchni 0,0603 ha (grunty orne: RIIIa – 0,0603 ha), arkusz mapy 6, KW nr PO1F/00044183/0,
– nr 22/11 o powierzchni 2,2772 ha (grunty orne: RIIIa – 2,0212 ha, RIVa – 0,2560 ha), arkusz mapy 6, KW
nr PO1F/00044183/0,
– nr 23/5 o powierzchni 0,4023 ha (W – grunty pod rowami), arkusz mapy 2, KW nr PO1F/00044008/0,
– nr 27/16 o powierzchni 6,3902 ha (grunty orne: RIIIa – 1,2077 ha, RIVa – 4,3798 ha, RIVa – 0,8027 ha),
arkusz mapy 2, KW nr PO1F/00044183/0,
– nr 39/16 o powierzchni 0,6553 ha (grunty orne: RIIIb – 0,3955 ha, RIVa – 0,2598 ha), arkusz mapy 5, KW
nr PO1F/00044183/0,
– nr 50/9 o powierzchni 0,0202 ha (dr – drogi), arkusz mapy 2, KW nr PO1F/00044003/5,
– nr 50/10 o powierzchni 0,1726 ha (dr – drogi), arkusz mapy 6, KW nr PO1F/00044003/5,
zwaną „Nieruchomością”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
GESTAMP POLSKA sp. z o.o.
ul. Działkowców 12
62-300 Września

W dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1644/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki GESTAMP POLSKA sp. z o.o. nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Września.

Partnerzy