Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 11.05.2018 r. (Podstrefa Ząbkowice Śląskie)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 11 maja 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 11 maja 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST- PARK” w Podstrefie Ząbkowice Śląskie uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Biomasa Partner Group sp. z o.o.
Modła-Kolonia 5 d
62-571 Stare Miasto

Uchwałą Nr 1664/VIII/18 z dnia 16.05.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Biomasa Partner Group sp. z o.o. z siedzibą w Modle-Kolonii, Modła-Kolonia 5 d, 62-571 Stare Miasto, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Podstrefie Ząbkowice Śląskie.

Partnerzy