Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.05.2018 r. (Podstrefa Świdnica)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21.05.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 21.05.2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Świdnica uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
THT Produkcja Opakowań Przemysłowych sp. z.o.o.
ul. Przemysłowa 47
58-100 Świdnica

Uchwałą Nr 1672/VIII/18 z dnia 23.05.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy THT Produkcja Opakowań Przemysłowych sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Przemysłowa 47, 58-100 Świdnica, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świdnica.

Partnerzy