Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 16.05.2018 r. (Podstrefa Kobierzyce)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 16 maja 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Kobierzyce uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
ENCHEM POLAND sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Rynek 39/40
50-102 Wrocław

Uchwałą Nr 1669/VIII/18 z dnia 23.05.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy ENCHEM POLAND sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kobierzyce.

Partnerzy