Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 28.05.2018 r. (Podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 28.05.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 28.05.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 3,3097 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie m. Leszno, gminie Leszno, miejscowości Leszno, obręb ewidencyjny 306301_1.0005, Zaborowo, składającą się z działek gruntu nr 93/20 o powierzchni 0,4133 ha (RV – grunty orne), nr 93/24 o powierzchni 2,0983 ha (RV – grunty orne o powierzchni 2,0804 ha; Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 0,0179 ha), nr 93/33 o powierzchni 0,7981 ha (RV – grunty orne o powierzchni 0,7461 ha; Lzr-RV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 0,0520 ha), znajdującą się w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością Miasta Leszna i dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1L/00049738/7 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
UniTec POLSKA sp. z o. o. z/s w Lesznie
(adres: ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno)

W dniu 30.05.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1673/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki UniTec POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Leszno.

Partnerzy