Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 15 czerwca 2018 r. (Podstrefa Kluczbork)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Gminy Kluczbork oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (tekst jedn. z 2015 r., Dz. U. poz. 2081 z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r.
  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm.) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,5000 ha, położona w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Kluczbork, miejscowości Kluczbork, obręb ewidencyjny nr 160402_4.0027, Kluczbork, arkusz mapy 3, składająca się z działki gruntu nr 16/16 (według ewidencji gruntów Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), będąca własnością Gminy Kluczbork, znajdująca się w Podstrefie Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OP1U/00043070/4, („Nieruchomość”). W dziale III Księgi Wieczystej nr OP1U/00043070/4 znajduje się wpis dokonany na podstawie Umowy darowizny, Repetytorium A 4998/2015 z dnia 09.06.2015 r. dotyczący roszczenia z § 5 w/w Umowy darowizny, przysługującego Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany w Umowie cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w Umowie. Starosta kluczborski w dniu 21.05.2018r. wydał pisemne zezwolenie na wykreślenie wzmianki w stosunku m.in. do działki będącej przedmiotem przetargu.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/227/16 Rady Miejskiej Kluczborka z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionym uchwałą Nr XXXVII/365/17 Rady Miejskiej Kluczborka z dnia 31 maja 2017 r. Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2P, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 261.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) netto. Oferowana cena nabycia Nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Do ceny nabycia Nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona w trakcie przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 509” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 26.150,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) i płatne jest do dnia 16.07.2018 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (tekst jedn. z 2015 r., Dz. U. poz. 2081 z późn. zm.).
 8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych.
 9. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10:00.
 12. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 1490).
 14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Burmistrz Miasta Kluczborka mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 16. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie określonym w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1 w/w ustawy (przy czym termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu) i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia – Trwające.

 

Partnerzy