Zaproszenie do uczestnictwa przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 29.06.2018 r. (Podstrefa Oława)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 8,0188 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejsc. Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, arkusz mapy 2, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 472/49 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00052833/1 („Nieruchomość”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 4.009.400,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięć tysięcy czterysta złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 525” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 400.940,00 zł (słownie: czterysta tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 26.07.2018 r. do godziny 1530 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Oława Nr XLII/404/2006 r. z dnia 28.04.2006 r. i zmienionego uchwałą Rady Gminy Oława XLVIII/316/2009 r. z dnia 27.11.2009 r. Nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem A.1.AG. z przeznaczeniem jako tereny aktywności gospodarczej.
 7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysiący osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 26.07.2018 r. do godz. 15:30. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 27.07.2018 r. o godz. 10:00.
 10. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 11. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Oława, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
 12. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy