Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 29.06.2018 r. (Podstrefa Kobierzyce)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
tel.: (+48 74) 664-91-64; faks: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Powiatu Wrocławskiego oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W skład mienia objętego przetargiem ograniczonym wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 12,1280 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gminie Kobierzyce, miejscowości Krzyżowice, obrębie ewidencyjnym 022305-2.0026 Krzyżowice – Wierzbica, arkusz mapy 1, znajdująca się w na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Kobierzyce, będąca własnością Powiatu Wrocławskiego, składająca się działki gruntu nr 85/4 o powierzchni 12,1280 ha (grunty orne: RI – 10,8238 ha, RII – 1,3042 ha), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WR1K/00247589/5, zwana „Nieruchomością”. Zgodnie z treścią oświadczenia Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni nieruchomości składającej się z działki nr 85/4 położonej w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego: pierwotna powierzchnia działki wynosiła 12,1242 ha, powierzchnia działki po zmianie wynosi 12,1280 ha, różnica w powierzchni wynosi 0,0038 ha. Ewidencyjna zmiana powierzchni nieruchomości nastąpiła z dniem 11 maja 2018 r. w wyniku aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów na podstawie wniosku i wskazanej w nim dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z pracy geodezyjnej, dotyczącej wznowienia znaków granicznych. Aktualizacji dokonano w oparciu o wykaz zmian danych ewidencyjnych. Pole powierzchni działki zostało obliczone na podstawie współrzędnych punktów granicznych, określonych w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 i skorygowane o wartość poprawki odwzorowawczej, wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych, prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów powierzchniowych, prezentowanych na powierzchni elipsoidy, stanowiącej geodezyjny system odniesienia. Wcześniej ujawniona w ewidencji gruntów i budynków powierzchnia, była powierzchnią niezredukowaną, obliczoną w uprzednio obowiązującym układzie współrzędnych 1965 (strefa 4). Różnica wynosząca 0,0038 ha nie jest związana ze zmianą przebiegu granic i nie narusza przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.121) o gospodarce nieruchomościami w kontekście wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego dnia 24 stycznia 2018 r., w relacji do ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości, określonej w wykazie oraz w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Nieruchomość położona jest w granicach WSSE „INVEST-PARK”, w związku z czym w przetargu ograniczonym mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 9.093.150,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto plus należny podatek VAT. Oferowana cena nabycia Nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o kwotę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto. Do ceny nabycia Nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT. Ostateczna cena zostanie ustalona w trakcie przetargu.
 4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 909.315,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 27.08.2018 r. do godz. 1530 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za termin wpłaty wadium uznaje się termin wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu lub których oferty nie zostaną wybrane w trakcie niejawnej części przetargu, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca Nieruchomości nie wpłaci w ustalonym terminie ceny nabycia Nieruchomości lub uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części obrębów: Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr III/14/06 z dnia 15 grudnia 2006 r., (DZ. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 30, poz. 278 z dnia 2 lutego 2007 r.), który wszedł w życie z dniem 4 marca 2007 roku, nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w planie jako: teren aktywności gospodarczej, z urządzeniami towarzyszącymi (05AG), z przeznaczeniem podstawowym: 1) produkcja, usługi; 2) Bazy obsługi transportu i logistyki, w tym składy, magazyny i stacje paliw.
 6. Przez południowo-wschodnią część działki przebiega trzytorowa dwunapięciowa napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższych i wysokich napięć, oznaczona symbolem 01 (NN) 400 kV Pasikurowice – Wrocław, + 01 (WN) 110 kV Wrocław – Bielany Wrocławskie, + 01 (WN) 110 kV Wrocław – Żórawina z jednym słupem, dla której w pasie 15 016 m² ustalono odpłatną i nieograniczoną służebność przesyłu (Akt not. Rep. A 2298/2010 z dn. 31.05.2010 r.; pierwotnie zwaną służebnością gruntową) na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 284 i 555, objętych KW WR1E/00040704/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.
 7. Powiat Wrocławski ustanowi do części nieruchomości – działki nr 85/4 w miejscu usytuowania rowu melioracyjnego (urządzenie wodne przebiegające w zachodniej części działki nr 85/4 oraz w części przez działkę nr 164) służebność gruntową na rzecz Gminy Kobierzyce; powierzchnia docelowej służebności wynosić będzie 2 810 m2 (szerokość pasa do obsługi i utrzymania urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego wynosić będzie 10 m).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 524” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 9. Specyfikację można otrzymać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy Zarządzającego WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych.
 10. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu ograniczonego, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 15:30; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 12. Otwarcie ofert i przetarg ograniczony (część jawna), nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 31.08.2018 r. o godz. 10:00.
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Zarząd Powiatu Wrocławskiego mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje wyłącznie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 15. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy