Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 25.06.2018 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 25 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Dzierżoniów uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

LS Cable & System Poland sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Uchwałą Nr 1688/VIII/18 z dnia 05.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy LS Cable & System Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa), jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy