Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 26.06.2018 r. (Podstrefa Wałbrzych)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 26 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Wałbrzych uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

CERSANIT III S.A.
ul. Uczniowska 21
58-306 Wałbrzych

Uchwałą Nr 1687/VIII/18 z dnia 05.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy CERSANIT III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Wałbrzych.

Partnerzy