Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 27.06.2018 roku (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 27 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Opole uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

“MM Systemy” sp. z o.o.
ul. Kościelna 34
46-050 Kąty Opolskie

Uchwałą Nr 1695/VIII/18 z dnia 13.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy “MM Systemy” sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Opolskich (ul. Kościelna 34, 46-050 Kąty Opolskie), jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy