Największa na świecie strefa wolnego handlu

Porozumienie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią zostało podpisane 17 lipca w Tokio. Daje ono początek największej strefie wolnego handlu na świecie, obejmującej ponad 600 mln osób i około 30% globalnego PKB.

EUJapanNaStrone

17 lipca podczas szczytu UE-Japonia podpisana została umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym (Economic Partnership Agreement) między UE a trzecią gospodarką świata.

Umowa o partnerstwie gospodarczym jest największym i najbardziej kompleksowym porozumieniem gospodarczym zawartym dotychczas zarówno przez UE jak i Japonię. Zapewnia ona podmiotom gospodarczym nowe możliwości w dziedzinie handlu i inwestycji, przede wszystkim poprzez lepszy dostęp towarów i usług do rynków oraz udoskonalone zasady handlu, które odpowiadają na aktualne wyzwania ekonomiczne.

„Porozumienie przynosi znaczącą poprawę szans zaistnienia na hermetycznym dotąd rynku japońskim przez europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Zyskują one stabilne ramy fomalno-prawne dla współpracy handlowej. Spodziewamy się, że za sprawą porozumienia, bilans handlowy i inwestycyjny pomiędzy Polską a Japonią poprawi się” – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Dzięki porozumieniu zostaną weliminowane cła oraz inne przepisy ograniczające handel w zasadniczo do całej wymiany handlowej towarami przemysłowymi i dużej części wymiany handlowej towarami rolnymi między stronami. Co więcej, porozumienie istotnie wykracza poza istniejące standardy wyznaczone przez Światową Organizacją Handlu (WTO) dając europejskim przedsiębiorstwom dostęp do składania ofert w japońskich przetragach na zamówienia publiczne, zniesząc bariery pozataryfowe i zapewniając ochronę praw własności intelektualnej.

Z utworzeniem strefy wolnego handlu międzu UE a Japonią wiążą się także pośrednie korzyści dla polskiej gospodarki w postaci wzrostu wewnątrzunijnego transferu towarów z Polski do innych państw członkowskich UE. Oznacza to, że polskie gospodarka, bardzo mocno powiązana z gospodarkami państw członkowskich UE będzie korzystać na wzroście eksportu towarów z innych państw UE do Japonii.

„Warto traktować umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako instrument mogący pomóc w większej obecności polskich firm na rynkach pozaunijnych. Tym samym umowa wspiera realizację polityki zwiększania wartości polskiego eksportu, która stanowi jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – zauważył wiceszef MPiT.

Co szczególnie istotne z perspektywy polskiej gospodarki charakteryzującej się dominującym udziałem małym i średnich przedsiębiorstw, w umowie poświęcono osobny rozdział firmom z sektora MŚP.

Przewiduje się, że Umowa o partnerstwie gospodarczym między EU a Japonią wejdzie w życie w połowie 2019 r. Data zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady UE.

Więcej informacji o umowie EPA UE-Japonia

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Partnerzy