Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 20.07.2018 r. (Podstrefa Kluczbork)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 20.07.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 20.07.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,5000 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Kluczbork, miejscowości Kluczbork, obręb ewidencyjny nr 160402_4.0027, Kluczbork, arkusz mapy 3, składającą się z działki gruntu nr 16/16 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), będącą własnością Gminy Kluczbork, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OP1U/00043070/4 (zwaną dalej „Nieruchomością”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
FOODLAB sp. z o.o. z/s w Kluczborku
(adres: ul. Krakowska 21/4, 46-200 Kluczbork)

W dniu 25.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1701/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki FOODLAB spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kluczbork.

 

Partnerzy