Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 18.07.2018r. (Podstrefa Śrem)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 18 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Śrem uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez przedsiębiorcę:

Hieronim Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
MODRA ŚREM Hieronim Ratajczak
ul. Wiosenna 7
63-100 Śrem

Uchwałą Nr 1700/VIII/18 z dnia 25.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór przedsiębiorcy:

Hieronim Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
MODRA ŚREM Hieronim Ratajczak

z siedzibą w Śremie, ul. Wiosenna 7, 63-100 Śrem, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Śrem.

 

Partnerzy