Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 09.07.2018 (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 9 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 9 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Opole uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

TitanX Engine Cooling sp. z o.o.
ul. Kośnego 62
45-372 Opole

Uchwałą Nr 1706/VIII/18 z dnia 07.08.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy TitanX Engine Cooling sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ul. Kośnego 62, 45-372 Opole), jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy