Rozstrzygniecie rokowań wyznaczonych na dzień 25.07.2018 (Podstrefa Nysa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 25 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Nysa uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Umicore Rechargeable Battery Materials Poland sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Uchwałą Nr 1707/VIII/18 z dnia 07.08.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Umicore Rechargeable Battery Materials Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ziębicka 40, 53-333 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa. W związku z dokonaniem wpisu w dniu 02.08.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmieniającym nazwę Oferenta, tj. Umicore Rechargeable Battery Materials Poland sp. z o.o. (KRS: 0000739966) na Umicore Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000739966) oraz iż Oferent od dnia 02.08.2018 r. działa pod nazwą Umicore Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powyższa zmiana jest skuteczna z chwilą wpisu do KRS (art. 255 § 1 ksh), podmiotem Zezwolenia będzie Oferent pod nazwą Umicore Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Partnerzy