Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 31 sierpnia 2018 r. (Podstrefa Kobierzyce)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, iż Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Uchwałą nr 1720/VIII/18 z dnia 31.08.2018 r. zatwierdziła negatywny wynik przetargu, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 12,1280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gminie Kobierzyce, miejscowości Krzyżowice, obrębie ewidencyjnym 022305-2.0026 Krzyżowice – Wierzbica, arkusz mapy 1, będącą własnością Powiatu Wrocławskiego, składającą się działki gruntu nr 85/4 o powierzchni 12,1280 ha (grunty orne: RI – 10,8238 ha, RII – 1,3042 ha), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WR1K/00247589/5, znajdującą się na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Kobierzyce, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza, do którego to przetargu odbyły się kwalifikacje w dniu 28 sierpnia 2018 r., podczas których Komisja stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta i nie został spełniony żaden z warunków określonych w zaproszeniu do przetargu, a zatem żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do przetargu.

Wobec powyższego część jawna przetargu nie odbyła się, przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym i zamknięty z chwilą podpisania Uchwały nr 1720/VIII/18 Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. z dnia 31.08.2018 r.

Partnerzy