Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 10.09.2018 r. (Podstrefa Skarbimierz)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 7,9164 ha, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, miejsc. Skarbimierz-Osiedle, obręb nr 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Skarbimierz, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 184/98 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1B/00048539/7 („Nieruchomość”).
 3. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Brzeskiego dnia 24.05.2018 r. przytoczone w punkcie 2 powyżej dane ewidencyjne Nieruchomości nie spełniają wymagań rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub obowiązujących standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W umowie sprzedaży Nieruchomości WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Kupujący złożą oświadczenie, że nie będą występowali wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni Nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 3.483.216,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 527” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 348.321,60 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 60/100) i płatne jest do dnia 01.10.2018 r. do godziny 15:00 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miejscowości Skarbimierz-Osiedle, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/167/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 stycznia 2005 r., zmienionego uchwałą nr IX/89/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 6 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Skarbimierz w granicach jednostek
  o symbolach P i U7, Nieruchomość oznaczona jest symbolem P z przeznaczeniem jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 8. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Skarbimierz nr RI.6131.38.2017 z dnia 15.09.2017 r. zezwalającą na usunięcie drzew, na Nieruchomości należy dokonać nasadzeń zastępczych 8 drzew i 914 m2 krzewów oraz przedłożyć Wójtowi Gminy Skarbimierz informację o wykonanych nasadzeniach w terminie do dnia 31.12.2019 r. Nabywca Nieruchomości zobowiązany będzie do dokonania wspomnianych nasadzeń na własny koszt, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę doznaną przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem wymienionej decyzji w części dotyczącej Nieruchomości.
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 8:30. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 02.10.2018 r. o godz. 10:00.
 12. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Skarbimierz, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
 14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

Partnerzy