Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 2 października 2018 r. (Podstrefa Skarbimierz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 2 października 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 2 października 2018 r. mającego na celu wyłonienia podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 7,9164 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, miejsc. Skarbimierz-Osiedle, obręb nr 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Skarbimierz, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 184/98 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1B/00048539/7 („Nieruchomość”).

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę:

Ralmeo Investments sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa

W dniu 10.10.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 1738/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór Ralmeo Investments sp. z o.o. z/s w Warszawie jako nabywcę przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy