Zaproszenie do uczestnictwa przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 20.12.2018 r. (Podstrefa Nysa)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158 poz. 1253), którzy wykażą zamiar prowadzenia działalności zgodnie z wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 529 („Specyfikacja”).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 72,0271 ha, położona w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nysa, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , składająca się z działek gruntu:
  – nr 355/9 (grunty orne RIVa – 10,3479 ha, RIVb – 13,8383 ha, RV – 6,4608 ha, dr – 0,0777 ha), o powierzchni 30,7247 ha,
  obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3, KW nr OP1N/00044453/4,
  – nr 464/20 (grunty orne RIIIa – 6,8862 ha, RIIIb – 10,7863 ha, RIVa – 5,6370 ha, RIVb – 14,1224 ha, RV – 2,3132 ha,
  dr – 0,6419 ha) o powierzchni 40,3870 ha, obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, arkusz mapy 1, KW nr OP1N/00044455/8,
  – nr 464/22 (grunty orne RIIIa – 0,3218 ha, RIVb – 0,4950 ha, dr – 0,0986 ha), o powierzchni 0,9154 ha, obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, KW nr OP1N/00044455/8,
  zwana dalej „Nieruchomością”.
 3. Na dzień otwarcia postępowania, we wskazanych w pkt. 2 powyżej księgach wieczystych, jako właściciel Nieruchomości ujawniony jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych.
 4. W dniu 27 listopada 2018 r. do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Nysie złożono wniosek o odłączenie działek składających się na Nieruchomość od aktualnych ksiąg wieczystych i założenie dla Nieruchomości nowej księgi wieczystej, a w założonej księdze wieczystej o dokonanie wpisu prawa własności na rzecz Zarządzającego. Wzmiankę o wniosku ujawniono: :
  a. W dziale I – O księgi wieczystej nr OP1N/00044453/4 pod numerem DZ. KW. / OP1N / 11230 / 18 / 1,
  b. W dziale I – O księgi wieczystej nr OP1N/00044455/8 pod numerem DZ. KW. / OP1N / 11231 / 18 / 1.
 5. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 26.708.747,36 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i 36/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Specyfikacji i wpłacenie wadium.
 7. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 2.670.874,74 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 74/100) i płatne jest do dnia 10.01.2019 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Uchwała Nr VIII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011r. – Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 06 lipca 2011r. Nr 72 poz. 918), obowiązującego wraz ze zmianą uchwaloną przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr L/747/18 z dnia 24 kwietnia 2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1527 z dnia 16 maja 2018r., Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5P/EE/ – tereny obiektów i urządzeń produkcyjnych, przemysłu, składów i magazynów, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej – stacje transformatorowe.
 9. Zgodnie z projektem budowlanym budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu specjalnej strefy ekonomicznej do przedmiotowych gruntów przewidziana jest realizacja zjazdów na drogę gminną oraz skarp od strony dróg gminnych.
 10. Na działce nr 464/20 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 29. Na pozostałych działkach składających się na Nieruchomość nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych ani inne obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego.
 11. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie jest objęta decyzją Starosty Nyskiego wydaną na podstawie Inwentaryzacji Stanu Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa opracowaną dla Gminy Nysa na lata 2009 – 2018.
 12. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 11.01.2019 r. o godz. 10:00.
 15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Nysa, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy
  o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 91.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

 

Partnerzy