Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu – zakup nieruchomości w Wałbrzychu

Przetarg pisemny nieograniczony zakończony

 

***

treść postępowania:

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).
1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,3565 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie m. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, obręb ewidencyjny Nr 0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 3, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00052909/0, składająca się z działek gruntu:
– nr 120 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,4743 ha,
– nr 121 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,6106 ha,
– nr 90/9 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1453 ha,
– nr 88/13 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0041 ha,
– nr 90/8 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0145 ha,
– nr 91/4 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1077 ha,
wraz z współudziałem o wielkości 22,88 % w działce nr 122 o powierzchni 0,1688 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, zapewniającą dojazd do działek nr 118, nr 119, nr 120 i nr 121, zwana dalej „Nieruchomością”.
2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.104.000,00 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 530 i wpłacenie wadium.
4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 110.400,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 16.07.2019 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr III/15/10 Rady Miejskiej
w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2010 r. zmienionym Uchwałą Nr LXI/758/18 Rady Miejskiej w Wałbrzychu z dnia 27 września 2018 r. działki nr: 120, 121 i 122 położone są na terenie obszaru oznaczonego symbolem 4PP – tereny zabudowy przemysłowo-składowej, natomiast działki nr: 90/9, 91/4, 88/13, 90/8 położone są na terenie obszaru oznaczonego symbolem 3Z – tereny zieleni.
6. Dostęp Nieruchomości do drogi publicznej, tj. ulicy Uczniowskiej (działka nr 4/9) może być zapewniony poprzez działkę
nr 122, stanowiącą drogę wewnętrzną, a następnie w sposób pośredni poprzez ustanowienie służebności drogowej względem działki oznaczonej nr 102/19 i dalej poprzez gminną drogę wewnętrzną bez nadanej nazwy, urządzonej
m. in. na działkach nr 102/5, nr 9/13 i nr 4/6.
7. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, jak też nie została w stosunku do niej wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity – Dz. u. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.).
8. Nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją.
9. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi.
10. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 18.07.2019 r. o godz. 10:00.
13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy czynności przetargowe obarczone będą wadą, która wpłynie na wynik przetargu albo która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy zbycia Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Miastu Wałbrzych, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy
o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy