WYNIKI PRZETARGU (DZIERŻONIÓW)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 9 stycznia 2020 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 7,2245 ha, składającą się z działek gruntu nr: 26/2 o pow. 5,1441 ha (grunty orne RIIIa i RIIIb), 27/6 o pow. 2,0804 ha (grunty orne RIIIa i RIIIb), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 020202_1, Dzierżoniów, arkusz mapy 1, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048792/8, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
LS EV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie
Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 1912/IX/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz LS EV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przedmiotowej Nieruchomości.

 

*****

Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 7,2245 ha, składająca się z działek gruntu nr: 26/2 o pow. 5,1441 ha (grunty orne RIIIa i RIIIb), 27/6 o pow. 2,0804 ha (grunty orne RIIIa i RIIIb), położona w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 020202_1, Dzierżoniów, arkusz mapy 1, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048792/8, zwana dalej „Nieruchomością”.
2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 533 i wpłacenie wadium.
4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 08.01.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/271/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 czerwca 2009 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P1 – tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.
6. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Brzegowej (droga gminna nr 117147 D).
7. Nieruchomość nie jest przeznaczona do zalesienia i nie stanowi gruntów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy.
8. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji i nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
9. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).
10. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 08.01.2020 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 09.01.2020 r. o godz. 10:00 .
13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie M. Dzierżoniów, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy